ایران-
من: پارسا پدرش را از 6 ماهگی ندیده.
مخاطب نوع 1: آخییی. چرا؟ حتما تو کاری کردی که از بچه اش بریده. وگرنه مگه ممکنه یکی نیاد بچه اش راببینه.
مخاطب نوع 2: آخییییی. مرتیکه بی لیاقت. کی دلش میاد از یه بچه به این نازی دل ببره. من فقط یک دفعه دیدمش، عاشقش شدم.
من:
غربت-
من : پارسا پدرش را از 6 ماهگی ندیده.
مخاطب نوع 1: ببخشید من فضولی کردم. قصدی نداشتم.
مخاطب نوع 2: الیوی هم همینطور، از 4-5 ماهگی باباش را ندیده. من اوایل فکر میکردم بهتره پدرش را ببینه ولی الان فکر میکنم اینطوری هم بد نشد.
من: