سکینه با نام مستعار سامانتا از برکلی كه در منزل خاله خانوم ملقب به خانوم تناردیه ساکن است در مورد آمریکا میگوید:
آمریکا مثل یک فیلم مزخرف چرت بی محتواست كه در سینما ی سه بعدی نمایش داده میشود و همه مردم به به گویان تماشا میکنند و تو مبهوت مانده ای که کجای این فیلم انقدر قشنگ ؟ است
اختر با نام مستعار ویولتا از استرالیا كه در پانسیون در حومه ی سیدنی زندگی میکند در مورد استرالیا میگوید :
استرالیا مثل یک فیلم مستند یا شبیه فیلم های عباس کیا رستمی است كه در یک سینما ی خیلی زیبا نشون داده میشه و لی در سراسر فیلم هیچ اتفاقی نمیافتد تا جایی كه فکر میکنی شاید داری یک عکس را تماشا میکنی ..
هر ۲ بانو اعتقاد دارند سرزمین مادریشان ایران شبیه یک فیلم هیجان انگیز، سراسر حادثه با چاشنی های سک سی -جنایی و تخمی -تخیلی است كه در سینما رکس آبادان نمایش داد میشود.