دوستان عزیز بسی خوش و خرم باشید که خداوند تبارک و تعالی آنچنان دعای ملت غیور ایران را مستجاب فرموده که مسلمان نبیند، کافر نشنود.
امروز رفته بودم DMV (راهنمایی و رانندگی)، یک چهار ساعتی معطل شدم (حالا هی بگید این آخوندها بدن) و از فرط بیکاری شروع کردم به شمردن آدمها:
41% قد حدودا 2متر، وزن حدودا 150 کیلوگرم، کروی یا تخم مرغی شکل، سیاه پوست
40% قد 1.40، وزن 30 کیلوگرم، شبیه قوطی کبریت یا مقوا، چشم تنگ
13% صورت آفتاب زده، گونه برجسته و قرمز، قیافه تیپیک روستایی، اهل مکزیک
3% هندی، پاکستانی،عرب و ملبس به لباس عربی
2% قد بلند، خوش تیپ و خوش هیکل، …… ولی هیپی
1% با متوسط سنی 75 سال، نسل در حال انقراض موجوداتی به نام آمریکایی