ازت سوال میکنه وقتی یک خیابان یک طرفه است و هرروز تعداد زیادی ماشین خلاف میکنند، مشکل از تابلو است یا مردم؟
بعد هم برات توضیح میده که ازدواج یک قرارداد است و وقتی هرروز تعداد زیادی آدم به این قرارداد اجتماعی پشت پا میزنند و به همدیگر خیانت میکنند یعنی قرارداد مشکل داره.
به همین سادگی! به همین خوشمزگی!