از این پس در این جا در حضور امت شهید پرور و قهرمان ایران هستیم.مصمم و استوار تر از قبل ایستاده ایم. با ما باشید