خیلی دوستانه ازت میپرسه که تو از چه مدل س ک س لذت بیشتری میبری؟ و تو سکوت میکنی ….

بعد میپرسه خب مگه تو خود ارضایی نمیکنی؟ بعد تو سرخ میشوی ….

بعد برات توضیح میده که این یک کار کاملا طبیعی است و تو حتما باید الزاما تجربه اش کنی تا بدن خودت را بشناسی، نیازهات را حس کنی و خودت را بفهمی. و اینجاست که تو برق سه فاز میپرونی و جرات نمیکنی بگی در جامعه ای که تو در آن بزرگ شدی، این کار » گناه کبیره» است.