از آنجا که دوستان زیادی در خصوص مسیله استمنا دچار تضاد ها یی شده اند و برخی به ما تذکر داده اند که توی این هاگیر واگیر باید به مسابل مهم تری پرداخت  و برخی مدام از ما می پرسند که با آلمان ها موافقیم که این عمل را مذموم می دانند یا با انگلیسی ها که آن را اکیدا برای عموم توصیه می نمایند .بعنوان یکی از پیش کسوتان بزرگ این امر خیر شدیدا ضمن اعلام  طرفداری  از انگلیسی  ها با آن چشمهای چپشان دلایل زیر در اثبات مزایای این عمل پسندیده در اختیار دوستان می گذاریم و قضاوت را به فهم خودتان واگذار میکنم

یک -لازم نیست قبل از استمنا دوش بگیرید و اپیلاسیون کنید

دو- شما کسی که با وی استمنا می کنید را از قدیم می شناسید و به  او اعتماد دارید

سه- می تونید هر وقت عشقتان کشید این کار را بکنید وهر چند بار و تا هر وقت دوست داشتید ادامه بدهید

چهار- انگشت شما هرگزوسط کار شما را تنها نمی گذارد  و تا رسیدن به مقصد با شماست

پنج- شما در اثر استمنا کردن باردار نخواهید شد

شش-برای این کار نیازی به خرید کاندوم ندارید

هفت- شما از کف دست خودتان بیماری های مقاریتی نخواهید گرفت

هشت- اگر شب دیر وقت با کف دستتان به منزل بر گردید کسی به چشم بدی به شما نگاه نخواهد کرد

نه الی شانزده- دست شما به شما دروغ نمی گوید ،  خیانت نمی کند، شبها خرو پف نمی کند، سر درد نمی گیرد ، دایم  خودش را با کف دست بقیه مردم مقایسه نمی کند ، شما را سوال پیچ نمی کند

هفده- می دونم هفده تا نشد.سخت نگیرید