به سلامتی و دل خوش، مشکلات زندگان حل شد، برای مشکلات مردگان هم داره چاره اندیشی میشه.

مدیر عامل بهشت زهرا فرمودند که با هدف رعایت مسایل شرعی به هنگام حمل اجساد، از تابوت استفاده خواهد شد. ایشان گفتند که در گذشته هنگامی که اجساد خانم ها روی برانکارد قرار می گرفت مشکلات شرعی پیش می آمد . تابوتهای مورداستفاده از جنس فایبرگلاس است، قابل شستشو بوده و برای خانمها آبی رنگ و برای آقایان سبز کم رنگ خواهد بود..

 

نتیجه فمینیستی : همیشه تبعیض، چرا باید رنگاش فرق داشته باشه؟

نتیجه شهرستانی : همیشه اجحاف، کی گفته برای زنهای مرده شهرستانی مشکل شرعی پیش نمیاد؟ خوبش هم میاد.

نتیجه رمانتیک: آخی، تابوت فایبر گلاس قابل شستشو با رنگ آبی یا سبز کم رنگ دلم را باز میکنه.

نتیجه سبز گرایانه : پر رو نشید، خودش تاکید کرده سبز کم رنگ، هیچ ربطی به شماها نداره.

نتیجه مهرورزانه : چشمهاتون را بشورید، یک جور دیگه این دولت را ببینید.

نیتجه اخلاقی : باورم نمیشه آقایان با دیدن برجستگیهای یک زن مرده هم حالی به حالی میشوند.