ویولتا جان، بازی بازی با همه چی بازی!

والا از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان، روم سیاه، من فکر میکنم تا حالا یک س ک س عالی که همه وجودم را درگیر کرده باشه نداشته ام.

بنابراین اگر فقط تجربه س ک س یش باشه، من ترجیح میدم با یکی از این آقایون اجاره ای که اتفاقا خوش تیپ هم هستند و دوره آموزشیش را هم طی کرده اند!!! و تو این داستان هم علمش را دارندو هم تجربه اش و هم هنرش را!!!! یک تجربه س ک س ی داشته باشم.

آخرسرهم پولش را بدم و یارو برگرده سرکارش، بدون اینکه فکر کنه یا بخواد به دوستاش پز بده که میدونی امروز یک خانم دکتر را ک ردم….. که سایز سوتینش این بود، سایز باسنش اون. من برایش فقط و فقط یک مشتری باشم و اگر هم بخواد خاطره ای از من داشته باشه، خاطره انعام و دست و دلبازیم باشه، نه چیز دیگه ای.