دوست فرهیخته ای ما را هشدار داده اند که از وقایع مهم تری بنویسیم. در شرایطی که فقر در مملکت بی داد می کند و ظلم و جور و ستم و اعدام  آیا رواست که ما از بند سوتین بنویسیم؟ اینجانب در همین جا ضمن آرزوی بر کنده شدن ریشه ی هرگونه ظلم و استبداد می گویم آری!!

اگر مردان ما یاد می گرفتند که سگک سوتین یک زن را چگونه باز کنند ما در این نقطه از تاریخ نایستاده بودیم. این یک شوخی نیست. کمی به آن فکر کنید شما هم دعوی مرا خواهید پذیرفت