برچسب‌ها

خوب به مبارکی و میمنت بالاخره آشتی کنونی که همه منتظر آن بودیم اتفاق افتاد و  بعد از تحریم ها ی رنگارنگ  و تحمیل تورم چندین در صدی به مردم  شهید پرور و راندن قریب 70  % جمعیت یکی از غنی ترین کشورهای دنیا به زیر خط فقر و سهمیه بندی و بی کاری و  بیا و بروی بسیار رییس جم حوری محبوب مان  از خر شیطان پایین آمد و طرح ارسال اورانیوم به خارج از ایران برای عنی سازی  ببخشید غنی سازی و دریافت اورانیوم غنی شده برای سوخت راکتور های اتمی را پذیرفت.در همین راستا عمه بلقیس معتقد است این عقب نشینی  180 درجه ای و ناگهانی ازمواضع تند قبلی -جهت حفظ حاکمیت به هر قیمت  که شده -چیز جدیدی نیست و برای ما امت همیشه در صحنه تازگی ندارد.   ما شب خوابیدیم و صبح بلند شدیم و  جنگ تمام شده بود ! در حالیکه تا دیروز راه قدس از کربلا می گذشت و جنگ جنگ تا پیروزی می گفتند. ماندیم حاج و واج که پس قدسی خانم چی شد و ما کی پیروز شدیم و این جام زهر را کی  نوشیده ؟ این سگک سوتین رو کی بسته؟  جونم براتون بگه  نمونه ها یکی دو تا نیست فضولی اش هم به ما نیامده  اما جسارتا پیشنهاد می شود به مردم ساندیس خوار همیشه در صحنه ای که تا دیروز با دادن شعار » انرژی هسته ای حق مسلم ماست » گلوی مبارکشان را جر می دادند بفرمایید عجالتا از شعارهای جدید تر نظیر » خوشه بندی شدن ؛ حق مسلم ماست » استفاده کنند تا اثرات آن را بر جر خوردن باسن مشاهده نمایند. در ضمن  خدمت سایر اقشار مردم که احتمالا هر گونه مخالفتی با سی یا ست گذاری های هوشمندانه دولت مهرورز دارند  در کمال مسرت اعلام می شود  که هر اتفاقی هم  که بیافتد دولت از حقوق مسلم مردم شامل حق باتوم خوردن ، شکنجه شدن ، اعدام شدن ، زیر گرفته شدن در خیابان و ترکانده شدن با موتور  پاسداری نموده   و یک قدم از  این اصول عقب نشینی نخواهد نمود.