دولت نهم ، بی شک گه پرور ترین دولت دنیاست. این دولت دست آورد هر کسی که به گونه ای تلاش کرده باشد در کسری از ثانیه تبدیل به گه می کند مثلا هر چه که من داشتم  خانه و زندگی و اشنا، شغل و پس انداز و احساس امنیت توسط این دولت کریمه تبدیل به گه شد. ما هم گه را گذاشتیم و داریم از اول می سازیم.این دولت گه پرور حتی تارنوشت های مارا به گه می کشد. عمری تلاش می کنیم و جمعی هم فکر دور هم جمع می کنیم و بعد امثال آقای مقدم و گه هایی از آن دست ابتدا با ما جنگ دیالکتیی راه می اندازند و بعد چون زورشان نمی رسد بزرگ ترشان را صدا می کنند ، آنها هم که  جز حذف کار دیگری بلد نیستند. این استکه باز وبلاگ ما به گه می نشیند. این وسط ما چه کنیم که نه ولی فقیه داریم و نه بزرگتری که به حمایت از ما برخیزد و مخالفین را فیلتر کند و نه بر فرض که داشتیم اصلا موافق چنین برخوردی نیستیم. اه . من خسته ام.ما برای کدام کثافتی داریم از دموکراسی حرف می زنیم؟ برای کدام احمقی از ولتر صحبت می کنیم؟ همان احمقی که ما را به گرداب معرفی می کند؟ گه به گور هر چی  احمق است..