از همه ی مراسم  سال نو ، چهارشنبه سوری  را یک جور دیگری دوست داشتم. همیشه  دور هم جمع می شدیم و لبی تر می کردیم و وقتی سرمان گرم می شد ، جیب های پالتوهایمان را از سیگارت و فشفشه و مهمات پر می کردیم و پیاده می زدیم به کوچه .هدف منزل پدری بود که همیشه درش با روی خوش روی هر قشونی که با خود می آوردیم باز بود و اش رشته و آجیل چهارشنبه سوری اش کم نمی آمد. مادرم خسته از خانی تکانی سال نو اما خوشحال بود. خانه برق می زد و بوی وایتکس می داد. یادش به خیر وقتی می رسیدیم بوی باروت گرفته بودیم. آخر جشن آتش در سراسر شهر گسترده بود و هر کوچه و خیابانی با گله های آتش و همسایه های ریز و درشتش میزبان ما شده بود. سر راه از روی آتش پریده بودیم و با آهنگ هایی که از سیستم های صوتی ماشین هایی که وسط کوچه پارک شده بود به آسمان می رفت کلی قر داده بودیم، کلی شماره تلفن گرفته بودیم  و خندیده بودیم وگوش هایمان از صدای بمب و نارنجک سوت می کشید و چشمهایمان برق می زد

امسال اولین چهارشنبه سوری من در انتهای دنیاست.اینجا  شهر ساکت است و از آجیل  و آش رشته خبری نیست . اینجا کسی نمی داند که زردی آتش از ماست. امسال  کسی در خانه ی مادر و پدرم را نخواهد زد و چشمهای پیرمرد و پیرزن به در خشک خواهد شد.امسال خانواده های بسیاری داغ دار جوانانشان هستند و یا عزیزی در زندان دارند.امسال چهارشنبه سوری علاوه بر زردی و سرخی ، سبزی  هم دارد. امسال رهبر معظم انقلاب فتوی داده اند این مراسم «علاوه بر آنکه هیچ مبناى شرعى ندارد، مستلزم ضرر و فساد زیادى است که مناسب است از آنها اجتناب شود»برخی علما نیز این مراسم را از مصادیق آتش پرستی خوانده اند  و خواندن اشعاری مانند ‘زردی من از تو و سرخی تو از من’ را مصداق حاجت خواستن از آتش می دانند.

پس احتیاط واجب است که با قطره های خون  نیاکان پاکمان از آتش حاجت بطلبیم شاید که اخگرش به گوشه ی عبای جنایتکاران بگیرد و پیش از آنکه سرزمین مان در شعله های  شورش و خشونت و ارعاب خاکستر شود ریشه ی ظلم و ستم را  بسوزاند . باشد که آتش حاجت ما  روا کند و آتش افروزی که خاک  وطنمان را به آتش کشیده است اسیر چنگال شعله هایش کند. باشد که ریشه ی هرچه جهل ، نادانی و تعصب است خاکستر شود و سرخی و سبزی ما  به زردی روی دژخیمان شراره کشد. باشد که این  آتش زیر خاکستر هرگز خاموش نشود.کاش  سهم ما از این آتش تنها پروانه سوختن نباشد. پاک شدن و آب دیده شدن و  پند آموختن باشد  تا زین پس هیچ جنایتکاری حاکم بر سرنوشت ما نشود.  . ..