فکر کنم این جمله احتیاج به یک تصحیح کوچک دارد به این شرح که ما در حال تمام کردن جمعیت ایران هستیم. و البته برای من جای بسیار خوشحالی است که بالاخره نخبگان و مغزها و مخالفین هم جزو جمعیت شمرده شدند.