باورش سخت است اما خانه های a  و b یک رنگ هستند. ما آنها را یک رنگ نمیبیم چون مغز ما قدرت درک رنگ را به تنهایی ندارد و آن را با خانه های بغلی  مقایسه میکند و نتیجه میگیرد که روشن یا تیره است. به همین سادگی چیزی که به چشم میبینیم میتواند اشتباه باشد.در دنیایی به این نسبیت ، برای اطمینان داشتن باید احمق بود. شک میوه ی آگاهی ست .