وقتی  فیلم آخرین وسوسه مسیح روی پرده رفت عده زیادی از مسیحیان به  سینما ها ئی که فیلم را نشان  می داد هجوم بردند و با سنگ شیشه های آن را شکستند. این مومنین بر این باور بودند که در آن  فیلم به حضرت مسیح و در نتیجه اعتقادات ایشان توهین شده است .وقتی نظر کارگردان فیلم را در این مورد پرسیدند گفت تا به حال صد ها فیلم ساخته شده و مسیح را جور دیگری نشان داده است که با عقیده ی من متفاوت است چطور ما   سنگ به شیشه آن سینما ها نزدیم اما اگر من اعتقاد خودم را فیلم کنم مومنان به خود اجازه می دهند که این کار را بکنند؟ 
نتیجه اخلاقی:
عزیزانی که مدام فریاد وا مصیبتا سر می دهید که کسی حق ندارد به اعتقادات شما توهین کند ، شما دین داران گرامی به قدمت  تاریخ به اعتقادات ما توهین کردید چطور اعتقاد شما غیر قابل نقد شدن است و اعتقاد ما بی اعتقادی ست؟ از کتاب آسمانی تان که وعده ی  آتش است  و جهنم و اخگر داغ در حلق هرکس که همسو و همنظر با شما نیست تا خیل مومنان آن که کشتند و به نام دین سوزاندند و دار  زدند و سنگ سار کردند ، همواره بر ما تاختید و غمتان نبود. شما نه تنها به اعتقادات ما که به شعور و منطق و علم توهین کردید ، حالا چه مرگتان شده که اگر به گوشه ی قبای کپک زده باور هایتان تلنگری زده شود چماق بر می دارید و قشون کشی می کنید ؟ کم در طول تاریخ به شما فرصت داده شد که حرفتان را بزنید و مخالفتان را بر دار بکشید؟ خیلی مظلوم مانده اید ؟ چرا  طاقت یک کلام خارج از چارچوب های پوسیده تان را ندارید ؟  این یک مجال را هم به ما نمی بینید که آن جور که می خواهیم فکر کنیم؟ ما که تکان می خوریم به شما توهین می شود، از نفس کشیدن تا گلاب به روتون خلا رفتن برای ما برنامه دادید،  افکار مان را هم می خواهید کنترل کنید که مبادا خواب خوش تان بر آشفته شود.فیلتر مان کردید ، در به درمان کردید ، زندگیمان را به فنا دادید .حالا نگران آخرت مان شده ید؟ حیا هم خوب چیزی است! شرمتان باد.
پی نوشت :
ما برای کسی نامه نفرستادیم  که بیاید و افکار ما را در این وبلاگ فکسنی دنبال کند.شما هستید که به زور می خواهید همه را با خودتان به بهشت ببرید . اگر شما اهل بهشتید من با کمال میل راهی جهنم می شوم. هیچکس را هم به زور با خودم نخواهم برد . برای من متاسف هستید؟ من هم برای شما متاسفم!