طرح پیشنهادی برای پس زمینه ی اسکناس ده هزار تومانی که به زودی وارد بازار خواهد شد. این طرح در عین صلابت ،به خوبی اقتدار جهانی  ،  تحول اقتصادی  و دست آوردهای  عظیم  دولت دهم را به نمایش می گذارد