ای گوهر برون فتاده از صدف عفاف، ای چاک سینه ات عیان شده میان لحاف! ای خواهر  ای جز جگر زده ،ای موههای تو رنگ شده و ژل زده !چاک مانتوی تو  موجب اغتشاش و ولوله است. مسبب بی کاری و رکود  ، تحریم  و زلزله است.ما در اوج رفاه اقتصادی هستیم ،از آزادی مطلق اجتماعی مستیم .نه خرابی ، نه تورم ؛ نه فساد ،نه بدی مانده است نه فقر و اعتیاد  .لیک تنها معظل این جامعه ، بد حجابی تو است ای آکله!مشکل ما ،درد ما از رنگ ماتیک تو است ، روپوش کوتاه و شال  و  چکمه ی شیک تو است.

آخر ای دختر چرا دایم تبرج می کنی؟ کون خود ر ا بر بسیجی های ما کج می کنی ؟ای عزیز ای خواهرم ای بد حجاب!عقده های این دل ما شد کباب. زینت زن عزت اوست ای صنم.عفتت را من خودم درجا خورم. هتک عفت ،عترتت ویران کند ،عترت و عفت تو را میزان کند. چادر تو اگر سیاه شود؛ رویت مثال قرص ماه شود.حجاب را از دلمه بیاموز، چشمه شدن را از تلمبه بیاموز.مستوره باش  پیچیده در بقچه ، ترگل و شاد و نجیب عین تربچه .

نیکو آن است که همیشه بوی گند عرق بدهی، نه آنکه پاشنه بلند بپوشی و صدای ترق ترق بدهی . نگو ، نخند ؛ نرو ، با غربیه منشین ، نیا ،نکن ، نخوان ،نخور ، نخواب ،چیزی نبین. فکر نکن این حرف ها  محدودیت است، زندگی مانند جلبک  مصونیت است. اگر که مردی مزاحم و هرزه است ،علاج بردن  زنها درون پرده است. مسلمین زود غسل واجب می شوند ،گوهر ناز تو را مردانه طالب می شوندمسلمانان کثیر التحریک باشند ، اگر نسوان قشنگ و شیک  باشند. مسلمانان مدام در صحنه هستند،به فکر  زنهای برهنه هستند .نجابت و پاکدامنی کار زن است. کار مرد فقط و فقط راست کردن است. آنجا که زنها آزاد و لختند فرنگ است ، آنها که مرد نیستند مایه ی ننگ است.

راز گل یاس دانی چیست ؟ نان بربری در کرباس دانی چیست؟ برای خودت یک کفن گشاد و زیبا بدوز ،حجاب  را از مادران سه دوچرخه سوار آمریکایی بیاموز .در پوشش برتر و چادر عفاف  که فرو شوی .در یک کلام مثل شیاف  در غلاف شوی . چهره ات به نور ایمان نور افکن  شود ؛ مشکلات مملکت از بیخ ریشه کن  شود.