مشی این وبلاگ تایید یا حذف نظرات نیست. تنظیمات ما بر همان روال سابق است. اگر نظر شما حاوی لینک باشد ممکن است خود وردپرس آن را وارد اسپم کند. لهذا اگر پیامتان را ندیدید یا تایید خواست باور کنید ما بی گناهیم. قبل از اینکه به ما فحش بدهید بدانید که کار کار انگلیسی هاست.  پیشاپیش بابت مشکلات پیش امده از طرف بقیه از شما عذرخواهی می کنیم