امشب  مراسمی در دانشگاه  داشتیم و گروهی از دانشجویان با اطعمه و اشربه ی حلال و حرام پذیرایی شدند. دختری هندی کنار این کمینه نشسته و مدام می پرسید که مسلمانی چیست. کنار ما دخترکی از پاکستان نشسته بود پس گفتم از او بپرس که هم مسلمان است و هم  طالبان پروری  داند. پاکستانی به پاسخ در آمد که طالبان را آمریکا برای مقابله با  روسیه  علم کرد و اسلام راستین به راستی دینی است اهل مسالمت و آشتی و زیبایی و کاری با طالبان ندارد.در اینجا هندی بپرسید که پس سبب چسیت که پیا مبر شما در یک زمان 4 زن به عقد خویش در آورد؟ پاکستانی گفت: چرا که او  مرد خدا بود و او این نکرد مگر پس از خدیجه زن اولش وبا ایشان به عدل رفتار کرد و این مارا برهانی است عظیم.

چون هندی روی به من کرد افزودم البته پیامبر ما  تنها بر خدیجه پای بند بود که به پولش نیاز بود وپس از آن مرحومه ی مغفوره  زن بسیار گرفت و از زنی بر زنی جهید و از دختر 8 ساله تا زن یائسه را بی نصیب نگذاشت و حتی گاه نوبت های ایشان جا به جا کرد و من در این کار وی تقدسی نیافتم .

چون سخن بدینجا رسید پاکستانی بر سر میز زد و با خشم مرا خطاب کرد که شرم بر تو باد!تو به اعتقادات من توهین  می کنی ! و روی ترش کرد و  رفت و بحث را نیمه رها کرد.

روی به هندی کردم و گفتم: دوست من  !این اسلام است و این مسلمان راستین. چون کار بالا گیرد و بحث به منطق رسد به صحرای کربلا زند و از کلمات توهین و تقدس و هکذا مستمسکی سازد و چون در استدلال کم  آورد برنجد و بهانه کند که به مقدساتش توهین کرده ای . نه کلام حق از او بشنوی و نه   منطقی که به کار آید. شک مکن که اگر قدرتش را داشت همینک مرا کافر  و محدور الدم خطاب می کرد  و خونم را مباح می دانست و  اگر اسلحه داشت مغزم را پریشان می کرد چرا که هر مسلمانی طالبانی است بالقوه  ولی از آنجا که   در این خاک دسترسی به اسلحه ندارد بحث را به مغالطه کشد و رنجیده شود و  ادامه ی جدل  را ترک کند. به هر روی کلامی از حقیقت از زبانش نخواهی شنید و جز جزم اندیشی و عدم تحمل و بی منطقی در رفتارش نخواهی دید . علی ایحالن مسلمانی همین است که در رفتا ر او می بینی و مرا پروای آن نیست که کلامی بدان بیافرایم و یا  کم کنم چرا که او الگوی هر آن کسی است که مسلمان است و داعیه ی مسلمانی دارد.

سری تکان داد وگفت فهمیدم. . اما در پایان آنچه مهم است انسانیت آدمهاست نه عقاید آنها

گفتم آری به شرط آنکه گروهی به نام خداوند دیگری را هدف  گلوله قرار ندهد وگرنه آنچه مهم است آن است که اسلحه دست کیست و در کمال تاسف در حال حاضر اسلحه دست ما نیست وگویا این ماجرا را پایانی نیست