در کتاب «الحقایق فی الدقایق یا خصلت های مردان که فقط  زن ها می دانند» به قلم مستوره ی حنفی آمده که مردان را چندین خصلت باشد:

یک آنکه سکس را بیشتر از هرچیز دیگر در این عالم دوست دارند . دو آنکه در رختخواب  قوه ی تعقلشان زایل شود . سه آنکه  برای آنکه خوشحال کردن ایشان کافی است بند سوتین خود بگشایی. چهار آنکه بر آمدگی های بدن زنان را دوست می دارند و هر قدر سایز سوتین زنی بزرگ تر باشد و باسنش قلمبه تر در چشم ایشان مقبول تر افتد. پنج آنکه از هر چه نهی شان کنی  بیشتر همان را خواهند و اور ال و انال و چند زن بطور همزمان و از این دست وسوسه ی دایم ایشان است. شش انکه همگی در کامپیوترشان یک فایل» پنیس انلارجمنت «دارند و همواره نگران آن محور عالم امکان هستند که مبادا به حد کفایت بزرگ نباشد غافل از آنکه اندازه ی آن عضو شریف انقدر مهم نیست که روش استفاده از آن مهم است  و زن را قابلیت آن باشد که با هر قد و قامتی  چفت و جور شود اگر خواجه روش بنده پروری داند.  در پایان آنکه الحق و الانصاف مردان نمک زندگی هستند و قوام و دوام هستی به ایشان است و چراغ خانه ی دل و سایه ی آسایش و تاج سر نسوان هستند. بی گمان بدون  آنها دنیا چیزی کم داشت و اوقات به کسالت سپری می شد. خداوند سایه ی آنان را از سر هیچ زنی کم نکناد.