پدرها چند دسته اند:

یک گروهشان خیلی پدرند، قلدر، مرد سالار و اگر به خواستشان عمل کنی، حمایت گر. و خدا به دادت برسه اگر سازت، نوای دیگری بزنه، از همه زورشان استفاده میکند تا تو را سرجایت بنشانند.

گروه دیگرشان، خنثی هستند. نه حمایت میکنند، نه نصیحت میکنند، نه راه بهت نشان میدهند و نه تو را از بیراهه رفتن بازمیدارند.

یک گروهشان هم معنی کامل کلمه «پدر» هستند. هدایتت میکنند، حمایتت میکنند، و با صبر و مهربانی الفبای کار و اجتماع را یادت میدهند. اشتباه کنی، میبخشند. خط قرمزها را برایت ترسیم میکنند و بهت آزادی میدهند.

دور که باشی مهم نیست پدرت جزء کدام گروه بوده است. به هر حال دلت برایش تنگ میشود.

روز پدر مبارک