این هم دو نیمه ی تصویری که هر کدام مدتی بالای سردر بلاگ بود.

خیلی دوست دارم بدونم چند نفر فهمیدند که این دو تصویرنیمه ی هم هستند؟

امان از این واقعیت های نصفه نیمه مگه نه؟