عمو سبزی فروش ؟ بله

سبزی کم فروش؟ بله

کلم قمری داری؟ اصلاٌ خبر داری؟

کودتا شده ، شلم شوربا شده

در به در شدیم ، زیر خط فقر شدیم

عمو سبزی فروش؟

ما آزادی میخوایم ، ما شادی میخوایم.

– من کاسبم کاری  به این کارا ندارم ، اگه بخوای تخم گشنیز دارم

*******

عمو زنجیر باف!بله؟

زنجیر ما رو بافتی؟ برج هاتو ساختی؟ سانتافه زیر پات انداختی؟بله!

نون تو خون  زدی ؟به ریش ما خندیدی؟

کی کی اومده؟

تحریم اومده

چی چی آورده؟

نخودچی کیشمیش

بخور و بیا

با صدای چی؟

کسادی و  مالیات و و تشویش

بخور و بیا…بخور و بیا….بخور و بیا