از امام جعقر صادق(ع)  نشانه های ظهور را پرسیدند ، بفرمود:

هر گاه ديدي كه حق بميرد و طرفدارانش نابود شوند؛ و ظلم و ستم فراگير شده است؛ و دين خدا، عملاً، توخالي شده، همانند ظرفي كه آن را واژگون سازند و همچنين هر گاه ديدي كه اهل باطل بر اهل حق پيشي گرفته‌اند؛ و افراد باايمان سكوت كرده، و سخنشان را نميپذيرند؛ و ديدي كه شخص بدكار دروغ گويد، و كسي دروغ و نسبت نارواي او را رد نميكند؛ و بد كار را ستايش كنند و مداحي دروغين از اشخاص زياد شود؛ و راه نيك بسته و راه بد باز است؛ و ديدي كه انسان ها به زبان ميگويند، ولي عمل نميكنند.و دين بر اساس ميل اشخاص معني مي شود  و واليان در قضاوت رشوه بگيرند؛ و پستهاي مهم  بر اساس مزايده است، نه بر اساس شايستگي.

و آن زمان که ديدي مردم را به تهمت و يا سوء ظن بكشند و مردم محترم توسط حاکمان قلدر خوار شوند؛ و نزديك ترين مردم به فرمانداران آناني هستند كه به  ریاکاری ستايش شوند؛ و هر كس ما را دوست دارد او را دروغگو خوانده، و گواهي اش را قبول نميكنند.

و آنگاه که ديدي حاکمان در گفتن سخن باطل و دروغ با هم رقابت مي كنند؛ و شنيدن سخن حق بر مردم سنگين، ولي شنيدن باطل برايشان آسان است؛ و ديدي كه راستگوترين مردم نزد آنها مفتري و دروغگو است.هنگامي که ديدي ستم و تجاوز شايع شده است؛وقتي بدي بيشتر از آبادي است؛و خون ريزي آسان گردد..

و بالاخره هنگامي که ديدي سال به سال بدعت و بديها بيشتر شود؛دلهاي مردم سخت، و ديدگانشان خشك  است و  صداي حق طلبان خاموش است؛ و مسجدها پر است از كساني كه از خدا نمي ترسند و قاضيان بر خلاف دستور خداوند قضاوت كنند؛ و خائنان را امين خود قرار دهند؛ و فرمانروايان ميراث مستضعفان را در اختيار بدكاران از خدا بي خبر قرار دهند؛ و ديدي كه بر روي منبرها از پرهيزكاري سخن ميگويند، ولي گويندگان آن پرهيزكار نيستند.

اين آخرالزمان است .

(بحارالانوار، علامه مجلسي، ج52، ص260 ـ 256 ـ با تصرف اندک در متن)

پی نوشت:

هیچ کس به جز حاکمان فعلی این سرزمین نمی توانست اینگونه مقدمات ظهور آقا امام زمان را فراهم کند

نگارنده در عین احترام  به عقاید مختلف ، شخصا اعتقادی به ظهور هیچ منجی برای  عالم بشریت ندارد.

تنها منجی انسان، خرد اوست.