راستی این روز ها زیاد نوشته های ما در سایت ها بدون ذکر رفرانس دیده میشود،البته در مملکتی که شتر با بارش گم شده است صحبت از حق مالکیت معنوی حرف مفت است.اما نکنید این کار رو.این کار با دزدی هیچ فرقی ندارد.حالا از ما گفتن بود!