آخرین گزارش های واصله از خبرگزاری بلقیس نیوز حاکی است براد پیت مسئولیت انفجار اخیر کاروان حامل دکتر احمدی نژاد را بر عهده گرفت. وی دلیل این امر را «جذابیت مردانه ی مرگبار» دکتر احمدی نژاد عنوان کرد. وی درحالیکه از شدت خشم ناخن هایش را می جوید به خبرنگار ما گفت حسادت مرا کور کرده بود. طاقت دیدن مردی با این درجه از خوش تیپی را نداشتم. بذله گویی های دکتر و تسلط وی بر ادبیات جهانی و قدرت مدیریت او آنجلینا را شیفته ی وی کرده است. مدتها بود که متوجه شده بودم که آنجی به من محل نمی گزارد ، تا روزی بطور تصادفی در کشوی  او را باز کردم و دیدم که او عکس های محمود را میان سوتین هایش مخفی کرده است و فهمیدم که کار از کار گذشته است و دلباخته ی او شده است که البته من او را به این دلیل شماتت نمی کنم.

وی در ادامه گفت: وقتی دکتر پیشنهاد سفر مجدد دد دد به نیویورک و مذاکره مستقیم با اوباما را مطرح کرد ترسیدم. مطمینم اگر این اتفاق بیفتد انجلینا مرا برای همیشه ترک و با او فرار خواهد کرد. وی در پایان ضمن ابراز پشیمانی از این عملیات تروریستی گفت: اشاره ی اخیر دکتر به داستان » اون ممه را لولو برد» هم به شخص من و ممه های آنجلینا بوده است.