با توجه به پبشنهاد دوتن از مداحان محترم و استقبال ملت شهید پرور پیشنهاد می شود زین پس به جای واژه ی مستهجن الت تناسلی مردانه از کلمه ی «رحیم مشایی» استفاده شود. کاربردهای پذیرفته شده در چند مثال زیر نمایش داده می شود:

حسن، چک یاور مشتریه برگشت خورد، طرف  بهمون  رحیم مشایی زد:کنایه از نارو زدن

بیخیال  جواد! داری رحیم مشایی ام می کنی؟ کنایه از شوخی کردن، سرکار گذاشتن

نه به جون تو، تازه از صبح کلی تو صف بانک رحیم مشایی شدم تا نوبتم شد. آخرشم پول تو حسابش نبود. کنایه از معطل شدن

جواد من از اول از قیافه ی رحیم مشایی اش بدم اومد. معلوم بود یک ریگی به کفششه . کنایه از زشتی و بد هیبت بودن

رحیم مشایی ام تو دهنش . مرتیکه ی مادر فلان .اگه دستم بهش برسه،نوعی تهدید، ابراز انزجار

حالا حرص نخور، این روزا زیاد پیش میاد وضع بازار خیلی رحیم مشاییه. کنایه از کسادی، نا بسامانی، تحریم اقتصادی