هرکجای دین تان را که انگشت می گذاریم  روی ترش می کنید و می رنجید و یا انکار می کنید:

احکام دینتان، خودتان را هم به خنده می اندازد

نمایندگان دینتان (آخوند ها ) را حتی خودتان به دیوثی  قبول دارید.

پیامبر شهوترانتان که جز امر به جهاد و جماع با کنیزکان و دختر شش ساله پیامی نیاورد

امام علی تان که افتخارش گردن زدن هزاران هزار خوارج در یک روز بود و از دخول در  پشه ی ماده هم در هوا نمی گذشت

امام زمان تان که به اعتقاد خودتان هم افسانه ی بی اساسی بیش نیست .

قران تان  که حکم بر زدن  و کشتن می کند و  زن را ملک مرد می شمارد و جز مشتی اراجیف در آن پیدا نمی شود  و مزخرف ترین کتاب دنیاست .

و اما در عمل ، در عمل هم که دین تان هر جا پیاده شده ( از عربستان تا ایران ) جز  عقب ماندگی و ذلت و مصیبت چیزی به همراه نداشته!!

این چه دینی است که رو نوشت از رویش حال خودتان را هم به هم می زند؟

این چه دینی است که در تئوری و عمل پرازخرافه و خشونت و ارتجاع  و قصاص و سنگسار و زهرمار است؟ ،

هنوز هم معتقدید که اسلام منهای پیامبر و امامان و احکام و آخوند ها و قران و امام زمان دین خیلی خوبی است؟

هنوز هم معتقدید این ماییم که  باید به اعتقادات شما احترام بگذاریم؟

باشد.

ما هم با شما هم عقیده ایم.

از آن روی که شما انقدر شهامت نداشتید  که کثافتی که در آن دست و پا می زنید ببینید و بپذیرید که آنچه را که  پذیرفته اید با منطق و علم و انسانیت  و عقل نمی خواند. باشد! ما حرف شما را می پذیریم. هرچند شما گواهی تاریخ و خرد و شعور را نپذیرفتید.باشد !تا یک قرن دیگر هم تاوان حماقت شما را پس بدهیم، باشد! تا بیشتر و بیشتر فرو رویم و از حماقتمان کیسه هایشان را پر کنند و هاله های نورشان را به رخمان بکشند و در نماز حکم پرپر شدن جوانانمان را صادر کنند. همه و همه از آن روی که شما عقل و انسانیت و خرد و گواهی تاریخ را به هیچ انگاشتید،  مبادا که دیوار بلند حماقتتان خراش بردارد. مبادا که بر خطا بودن خویش اعتراف آورید.باشد! ما می پذیریم و گردن می نهمیم حکم تاریخ را.باشد! تا آن روز  که درد  و فقر و سرگردانی شما را به اندیشه وادارد. و دریغا که آن گاه ، بسی دیر خواهد و سرزمینی به خاطر حماقت مردمانش به غارت رفته است .باشد ! ما می پذیریم  این مسلمانی شما را. شما هم بپذیرید که هر چه بر ما رفت، از مسلمانی شما بود. در به دری نسل ها  و نسل ها هم از ایمان محکم شماست.دایره ی تکرارو تکرار و  هرچه به خوردمان دادند و می دهند و خواهند داد هم از کرامت وجود مبارک شما ست. چرا که همواره و همواره : از ماست که بر ماست .

براستی که مبارک باد بر شما این مسلمانی !

______________________________________________________________________

پی نوشت:این متن توسط دوست ناشناسی به ای میل بلاگ ارسال شده و نسوان مطلقه هیچ گونه مسوولیتی را در برابر انتشار آن نمی پذیرند.

بنا بر قانون مطبوعات پاسخ مخالف دوستان درهمین وبلاگ درج خواهد شد