فرموده اید
* هرکجای دین تان را که انگشت می گذاریم روی ترش می کنید و می رنجید و یا انکار می کنید*
ما با انگشت گذاشتن شما روی ترش نمی کنیم اینها که شما نگاشته اید انگشت گذاشتن نیست انگشت فرو کردن است …. من نمی دانم شما به چه چیز اعتقاد دارید یا چه چیز را دوست دارید؟ ایا اگر با همین جهلیات که نوشته اید به اعتقاد شما یا مسایل مورد غلاقه شما حمله بریم نمی رنجید؟ ایا نمی گویید اول برو اعتقاد مرا بشناس بعد به ان حمله کن؟ سخنانی که شما گفته اید تنها نشان از جهل شما از دین و اسلام است من نمی گویم مسلمان شو اما حداقل در مورد چیزی که به جنگ ان امده ای تحقیق کن
*احکام دینتان، خودتان را هم به خنده می اندازد*
نه ما به احکام دینمان نمی خندیم به ان عمل می کنیم انچه شما بعنوان احکام دین در مورد روزه اورده اید نه در قران امده نه در سیره رسول دین …انها جفنگیاتی است که افرادی که نفهمیدند روزه چیست و فلسفه ان چراست امروزه به ناف دین میبندند تا سفره خویش از این مهملات رنگین کنند و سود جهل مردم را ببرند
* نمایندگان دینتان (آخوند ها ) را حتی خودتان به دیوثی قبول دارید *
نماینده دین؟؟؟ همان دینی که تو بدشمنی اش برخواسته ای در قرانش بدترین مردم را همین اخوندها برشمرده و گفته بدترین مردم کسانی هستند که از راه دین روزی میخورند … تو حتی همان قرانی که بدترین کتابش میخوانی نگاه نکرده ای و نمی دانی از چه نوشته و گفته
*پیامبر شهوترانتان که جز امر به جهاد و جماع با کنیزکان و دختر شش ساله پیامی نیاورد *
پیامبری که تا چهل سالگی زن نگرفت و به عبادت نشست شهوت ران است؟ کسی که ازدواج هم کرد زنی که از خودش سالها بزرگتر بود گرفت شهوتران است ؟ پس اگر محمد شهوتران بود ما مردم چی هستیم؟ پیامبر که بارها فرمود من بشری مثل شما هستم …کدامیک از ما تا چهل سالگی همبستری را تجربه نکردیم؟ اما در مورد عایشه شما از الان تا هزار سال یک سند بیاور که عایشه در شش سالگی با پیامبر ازدواج کرد ؟
* امام علی تان که افتخارش گردن زدن هزاران هزار خوارج در یک روز بود و از دخول در پشه ی ماده هم در هوا نمی گذشت *
این سخنتان الحق خنده دار بود جنگ با خوارج که هر کدام سجاده نشینانی قدر بودند عین شجاعت بود که اگر با امروز بخواهیم قیاس کنیم میشود جنگ با کسانی مثل طالبان …بنظر شما نباید با مثل طالبانی جنگید؟باید گذاشت انان با پیوند خشونت و تعصب خونریزی راه اندازند؟ عزیز پای مثل شما خیلی می لنگد؟ شما اصلا میدانید خوارج که بودند؟ایا میدانید انان جنین را از شکم مادر بیرون میکشیدند و میکشتند ؟ ایا علی اول با انان از در بحث و نصیحت در نیامد؟ شما چرا انقدر در مورد چیزی که ازان کوچکترین اطلاعی نداری به مبارزه و توهین می نشینی؟
*امام زمان تان که به اعتقاد خودتان هم افسانه ی بی اساسی بیش نیست*
شما یک دین و ایین را نام ببر که در ان منجی وجود نداشته باشد؟ یهود مسیحیت اسلام همه معتقد به وجود منجی هستند .ایا همه ادیان اشتباه می کنند و شما نه؟
*قران تان که حکم بر زدن و کشتن می کند و زن را ملک مرد می شمارد و جز مشتی اراجیف در آن پیدا نمی شود و مزخرف ترین کتاب دنیاست .*
نمی دانم ایا تاکنون خطی از قران خوانده ای یا نه که اگر خواندی چطور ندیدی قبل از دستور کشتن بارها میگوید محبت…مهربانی…گذشت …قبل ازدستور زدن بارها میگوید صلح کردن و راه های دیگر را ازمودن و هر بار هم که بعد تمام اینها میگوید کشتن یا زدن پشت سرش میگوید عدالت …میگوید ظلم نکردن … چند ایه مثال میخواهی بیاورم؟ مگر جز اینست که اول هر سوره با بخشندگی و مهربانی شروع میشود اگر حرف شما درست بود و همه قران کشتن و زدن بود که باید اول همه سوره ها با قاسم جبار شروع میشد؟ خودت هم میتوانی بدون بغض و کین بخوانی …یک بار این بدترین کتاب را لطفا بخوانید
*و اما در عمل ، در عمل هم که دین تان هر جا پیاده شده ( از عربستان تا ایران ) جز عقب ماندگی و ذلت و مصیبت چیزی به همراه نداشته!!*
در عقب ماندگی امروز ایران و اعراب شکی نیست اما اگر سخن شما صحیح باشد پس باید در تمام این 14 قرن ما عقب مانده می بودیم…پس چرا اسلام که به ایران امد یک دفعه سیل دانشمندان در کشور پیدا شد؟ اصلن شما که ادعا دارید ایا اسم دانشمندی را در ایران قبل اسلام می دانید؟ایا هر فیلسوف و عالمی که در تاریخ مملکت میشناسیم مال دوره بعد اسلام نیست؟ نه هیچکس جان عقب ماندگی امروز ما بخاطر اسلام نیست بخاطر جهل است وقتی روزه گرفتن شد مگس و جماع تا ختنه گاه و… این دیگر اسلام نیست جهل است وقتی قیام حسین بر ستم بجای درس ایستادگی و ازاده بودن شد ناله و شیون و زنجموره و تو سر خود زدن …این اسلام نیست حماقتی است که به اسم اسلام بما غالب کرده اند