دکتر و اوباما در حال نوشیدن ( احتمالا آب طالبی و اسکاچ ) ومذاکرات در یکی از کلوپ های مشهور نیویورک.