عکس فوق صرفا یک خر معلق شده را نشان می دهد و هیچ گونه ارتباطی با تحریم ها ،طرح هدفمند کردن یارانه ها،افزایش زنجیر وار قیمت ها و وخامت اوضاع اقتصادی  و فرمایشات گهربار امام راحل ندارد.