بسیار کامل تر از آن چیزی که من به خودم اجازه بدم حتا یک واو به آن اضافه یا کم کنم.
 اگر کارتون دوست دارید خواندان این مطلب را به شدت توصیه میکنم.