ابر اگر از قبله آید سخت باران می شود، شاه اگر عادل نباشد ملک ویران می شود،

شاه اگر عادل نباشد ملک ویران می شود،

ملک ویران می شود. ..

این پایین گوش کنید:

سرو گل ، سیما بینا