دوستان عزیز ، همراهان خوب، یاران مهربان

این وبلاگ بدلیل مشغله ی گردانندگان و چرخانندگان به مناسبت حلول سال جدید میلادی تحت عنایات آقا امام زمان و با اجازه نایب بر حقش  ، تا چند روز به روز نخواهد شد. به حول قوه الهی در سال جدید با مطالب کشککی تر از سال پیش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. علی ایحالن برای همگی شما در خارج و داخل و این ور و اون ور و حتی اون ور تر آرزوی سال جدید خوبی را می کنیم. عجالتا با اجازه چند روز کرکره رو می کشیم پایین و چندی به فسق و فجور مشغول خواهیم شد که  از قدیم و ندیم گفتند

گویند بهشت  و حور و کوثر باشد***   جوی می و شیر و شهد و شکر باشد

پر کن قدح باده و بر دستم نه***     نقدی ز هزار نسیه خوش تر باشد

قدح تان پر می !

پی نوشت: سر رشته را نگاه دارید تا ما بر گردیم

رشته ی تسبیح اگر بگسست معذورم بدار***   دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود