در تونس مردم اعتراض می کنند، دولت سقوط می کند، رییس جمهور فرار می کند

در ایران مردم اعتراض می کنند، رهبر گریه می کند، مردم را به گلوله می بندند و مردم از کشور فوج فوج فرار می کنند، رییس جمهور هم لبخند می زند

مملکته داریم؟