امروز هوا بوی دیگری دارد

سر مان را هرجای دنیا که هستیم بالا تر میگیریم امروز

 مردم سرفراز سرزمین مان

پشت ضحاک را

 به لرزه در آوردند

غوغا کردند

درود