مدرسه پولی درست میکنید اسمش رو میزارید غیر انتفا عی.

صیغه خانه راه میاندازید اسمش را میگذارید خانه عفاف

ناموس مردم رو در خیابان توهین میکنید اسمش رو میزارید دفا ع از نوامیس

میر حسین و کروبی رو زندانی میکنید اسمش رو میزارید خانه امن

به مردمی که دنبال رای شان آماده اند میگویید فتنه گر

به دانشجوی هنر کرد سنی میگویید بسیجی

۱۵۰۰ نفر را دستگیر میکنید میگویید مردم برای خرید عید آمده بودند

پس با این حساب  ما فردا برای خرید میاییم

زنبیل های مان را هم خواهیم آورد

راستی آزادی کیلویی چند گلوله ؟