به خبری که هماکنون به دست ما رسید توجه فرمائید. عزرائیل، فرشته مرگ، ملک مقرب درگاه الهی ساعتی پیش استعفا داد. به متن نامه وی که در اختیار خبرگزاریها قرار داده شده است توجه فرمائید.

 مدیریت محترم بارگاه الهی

خدای عزیز

اینجانب ملک الموت، عزرائیل، مامور قبض روح بندگان پس از نزدیک به شش میلیارد فقره قبض روح موفق، به علت عدم کسب نتیجه در انجام پروژه جنتی ( ماموریت آلفا یک) بدین وسیله استعفای خود را اعلام می دارد. ایمان دارم با حضور فرشتگان جوان، با انگیزه، مجرب و معتقد، موفقیت در آینده نزدیک میسر خواهد بود.

 در ادامه خلاصه ای از گزارش ماموریت آلفا یک که به پیوست ارسال گردیده، شامل موفقیتهای مقطعی و نسبی به ترتیب اهمیت و وسعت کار انجام شده ارائه می گردد.  

۱- سه مورد سکته قلبی

٢- یک مورد سکته مغزی و سه روز در کما ( که کار تقریبا تمام بود اما با غفلت مامورین مربوطه که به خیال تمام شدن کار اقدام به خوشحالی و پایکوبی می نمودند جان به بدن بازگشت)

۳- مالاریا

۴- تب مالت

۵- بواسیر حاد با خارش شدید و خونریزی

٦- هشت مورد سرماخوردگی و آبریزش بینی

۷- دددددممنشانه

با احترام و ارادت

عزرائیل

 طبق آخرین اخبار وارده استعفای عزرائیل هنوز مورد پذیرش واقع نگردیده است و یک تیم کارشناسی مشغول بررسی می باشند که با پیگیری خبرنگاران ما توسط یکی از کارشناسانی که نخواست نامش فاش شود جعبه سیاه آخرین تلاش نافرجام عزرائیل به دست ما رسیده است که توجه شما را به قسمتی از آن جلب می کنم. با این توضیح که شنیدن آن برای کودکان توصیه نمی شود.

عزرائیل: جنتیییی….دیگه اومدم جونتو بگیرم.

جنتی: ای بابا…

عزرائیل: اینبار دیگه کارت تمومه…یوهاهاهاها.

جنتی: باشه..زود باش کارتو بکن میخوام برم جلسه شورای نگهبان.

(دو ساعت بعد)

عزرائیل( خسته و نزار): خب مثکه اینبارهم نشد.

جنتی: یعنی چی نشد؟ دو ساعته مارو معطل خودت کردی!

عزرائیل( خجالت زده): نمی دونم چشه..نمیشه دیگه.

شتلق(صدای پس گردنی)

عزرائیل(بغض کرده): چرا میزنی؟؟….ااا..ولم کن..شلوارمو چیکار داری…اا نکن ..زشته…