از شما چه پنهون،

این روز ها بالا ترین می خونیم غسل  واجب میشویم از بس صحبت از تجاوز و تفکیک جنسی
و سینه های مانکن ها و ورزش کار های زن است.
 میریم تو سایت های پورن گریه مون میگیره چون گروپ سکس میبینیم یاد خمینی شهر میوفتیم.
خلاصه مقادیری گیج شدیم….!