چند نکته ضروری جهت ثبت در تاریخ :

هدف از این وبلاگ و مطالب آن به هیچ وجه ایجاد نفرت و تخاصم نیست. چه بین عرب و عجم ، چه بین مسلمان و غیر مسلمان ، چه بین زن و مرد

اگر گاهی مباحثی مطرح میشود هدف طرح مساله و یافتن جواب است. مشی این وبلاگ پرده پوشی و کتمان واقعیت های جامعه نیست.
چه این واقعیت ها در سطح روابط اجتماعی و سیاسی باشد و چه در سطح یک رابطه ساده بین زن ها و مرد هایی که ما باشیم.
به شدت اعتقاد داریم که این مشکلات باید بازگو شود.
 خصوص اینکه در طول سالها فرهنگ مرد سالارانه  کمتر فرصتی پیش آماده که سویه دیگر و » داستان زن ها» هم روایات شود.
 حال فرصتی دست داده که ما هم به سهم خود روایت گر این داستان نا گفته باشیم. اگر در این وبلاگ که نامش «نسوان» است داستان ها از زاویه دید «نسوان » روایات میشود بر ما خرده نگیرید
.این به معنی این نیست که ما منکر مشکلات و کم آمد های زنان هستیم.  یا میخواهیم یک طرفه به قاضی برویم.  ما اینه ای شدیم که گوشه ای از آن چه بر زنان میرود را باز گو کنیم و زبان حال شان باشیم ، این فقط نیمی از ماجراست. شما هم   می توانید  آینه رفتار های ما باشید
علی ایحالن ،در کامنت دونی  به روی همه باز است .علاوه بر  درج نظرات در بخش کامنت ها  می توانید اگر جوابیه ای به هر کدام از پست ها داشتید آن را برای ما ارسال کنید.
جوابیه شما زیر همان پست با رنگ قرمز انتشار خواهد یافت. ما نه تنها از این روند استقبال میکنیم بلکه به شدت تشویق میکنیم که اگر اهل قلم هستید نه در این زمینه که در هر حال با ما همکاری کنید.
در پایان  اگر نوشته های ما موجب رنجش کسی شده عذر خواهی میکنیم. در دستان ما اسلحه نیست. چراغی ست و آینه ای. آیینه ای در برابر آیینه ما بگزارید.