اگر مردم ما اراذل و اوباشند منو نکشی این محارب ها  قطعا برانداز هستند و نه تنها دستگیر که باید اعدام شوند