آی سمیه !
جای جای تاریخ ما رد تازیانه هایی است بر پیکر آزاد مردان و زنانی چون تو که تنها گناهشان آزادگی شان بود

نه ، تو تحقیر نشدی

بگذار تحقیر سهم آن باشد که  شلاق در دست دارد

و تاب شنیدن سخن حق را ندارد.

سرت را بالا بگیر

دردهایت ، زخم ملتی است امروز 

خواهرکم

 ما هم با  تک تک آن پنجاه ضربه با تو از خشم لرزیدیم

تو تنها نیستی…