30 شهریور ( 21 سپتامبر ) از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روزجهانی صلح نام گذاری شده است.
روز جهانی صلح ، فرصتی است برای گرامی داشت صلح در سرتاسر جهان . هرفرد می تواند به سهم خود ، برای ” صلح ” گامی بردارد ، کاری انجام دهد و اقدامی بکند ؛ از روشن کردن یک شمع گرفته تا …

برای اینکه صلح پرور باشیم چه خصوصیّاتی باید داشته باشیم ؟
ازمیان خصوصیّا ت زیرکدام یک برای شما مهم تر ست؟
آیا می خواهید خصوصیّت دیگری به آن اضافه کنید ؟

– احترام به همه انسان ها از هرقوم ، نژاد ، رنگ ، مذهب ، عقیده ، زبان و باور.
– احترام به همه ادیان و پیروان آنها .
– خودداری از هر روش و اندیشه ای که موجب جدائی و اختلاف بین پیروان ادیان ، مذاهب و هر نوع اعتقادی می شود .
– عدم تحقیر اقوام دیگر .
– احترام به همه انسان هائی که به سرزمین ما مهاجرت کرده یا پناهنده شده اند .
– نداشتن رفتار خشونت آمیز نسبت به انسان ها و موجودات دیگر.
– شناختن عوامل خشونت زا و فعالیت برای از میان بردن آنها .
– احترام به عقاید و نظرات دیگران حتی زمانی که با عقاید ما متفاوت است .

سهم من برای ” صلح جهان ” چیست ؟ چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟ بیائید با یکدیگر راه هائی را بیابیم .

از روش های زیر کدام یک را برای اقدام کردن انتخاب می کنید ؟

– گفتگو با دیگران درباره صلح ودرمیان گذاشتن بینش های به دست آمده با آنان.
– تهیه بروشورهائی با این موضوع ( از طریق مراجعه به سایت های مختلف ویافتن اقدامات جهانی در این زمینه ).
– نقاشی با موضوع صلح و ترتیب دادن نمایشگاه از نقاشی ها .
– نگارش مقاله یا تهیه نشریه با موضوع صلح.
– تشکیل گروه جوانان صلح پرور .
– تشکیل گروه کودکان صلح پرور.

شما چه روش های دیگری را پیشنهاد می کنید ?

با تشکر از بهروز عزیز برای ارسال این مطلب.