ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

                           جامه ی کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم

                               سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم

عیب درویش و توانگر به کم وبیش بد است

                                            کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم

خوش برآنیم جهان در نظر راهروان

                                         فکراسب سیه و زین مغرق نکنیم

آسمان کشتی ارباب هنر می شکند

                                     تکیه آن به که به این بحرمعلق نکنیم

گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید

                             گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم