عقل
کوچکم قد نمی دهد که پدر پشت میله هاست . دل کوچکم برایش تنگ می شود ، دهن کوچکم
وسط کوچه به جیغ بنفش باز می شود که:

» منو ببر اونتو پیش بابا….»

مادر هول
می کند . نگاهی به دور و بر می اندازد و می غرّد که : شوشش…

حلقۀ کودکی
: عبارات ذیل را وارد گیومۀ بالا کنید .

 • موز می خوام
 •  آمپول
  نمی زنم .
 •   نیکیتا
  چیه ؟ به من بگین رضا

                                           ******

«تصوری
از مردن ندارم ولی  همراه بمب ، عربده می کشم » .

پدر بغلم
می کند و می گوید :
شوشش…

حلقه کودکی
به نوجوانی : عبارات ذیل را وارد گیومۀ بالا کنید .

 • بریم پارک
 •  بریم
  مسافرت
 •  بچه
  چطور به دنیا میاد؟

******

برای فرا ر
از بهشت به صرف بوی جوراب ، در دستشویی دبیرستان اختفا کرده ایم . ناظم با حکم
الهی به دنبالمان است  . » خنده ام می گیرد .»

دوستم
هراسان  نگاهم می کند : شوووووشششش

حلقۀ
نوجوانی : به عبارات ذیل یک  شوشش غلیظ اضافه کنید .

 •  نوار
  بهداشتی
 •  شورت
 •  پستان
  بند
 •  عاشقی
 • فارغی

                                     ******

استاد
اراجیف می بافد . مزخرف می گوید . دستم را  برای » اعتراض » بالا
می برم  که… :

 هنوز
حرفم تمام نشده خواهرم ، شووشش…

حلقه جوانی
: عبارات ذیل را وارد گیومۀ بالا کنید .

 • نظر
 • عقیده
 • ایده

                         ******

 به
مشاور می گویم : نمی تواند!

با مهربانی
نگاهم میکند و با لحن یک سیاستمدار حرفه ای می گوید : عزیزم ، مردها اگر این کلمه
را بشنوند کوه اعتماد به نفسشان می شکند …ششووشش…

حلقه جوانی
به میانسالی : به عبارات ذیل یک  شوشش غلیظ اضافه کنید .

 •  اوج
 •  لذت
 • حقیقت

                                           ******

به جنگ تپۀ
ظرفهای نشسته رفته ام و همزمان به یک مصاحبۀ قدیمی با فروغ گوش می دهم .

شیر آب گرم
را که باز میکنم ، یکدفعه فروغ  با آن صدای گرمش از ته دل می گوید :

خوشبختانه
، من یک زنم .

اسکاچ به
دست لبخندی می زنم و  و می گو یم  : شووشش…

***********

معارفه: حاجیه خانم  نیکیتا ، دوست اهل قلمی است که بر ما منت نهاده و از این  پس برای شما در این وبلاگ می نویسد.ورودش را از طرف جمیع نسوان و اهالی اندرونی خوش آمد می گوییم .از او خواستیم برای معرفی چند خطی برایتان بنویسد، متن بالا را نوشت، نیکیتا خوب می نویسد…..