یلدا را جشن می گیریم برای اینکه  یادآور این است که شب هر چقدر هم طولانی، کمرش خواهد شکست .

باشد که شب سیاهی که بر سرزمین مان سایه افکنده هم هر چه زودتر  جای خود را به  خورشید آزادی و مهر و امید بدهد.

 سفره هایتان پر از آجیل و هندوانه و دل هایتان پر از  عشق و شادی 

نسوان مطلقه معلقه