گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند

جرمش آن بود که اسرار هویدا می کرد