به کوری چشم وزارت کثافت ارشاد و فالس نیوز و بقیه چماقداران، این افتخار بزرگ را به همه ی ایرانی ها، اهالی دل شکسته ی خانه ی سینما و خودمان و شما تبریک می گوییم.