آقای » الف » ناتوانی جنسی دارد و این تقصیر هیچکس نیست.

زنش بعد از یکسال زندگی مشترک ( یعنی بنازم به تحملت) ولش کرده و رفته ، نصف خانه و اموال را هم برده ، بعد هم تلفنی گفته بیا هم را ببخشیم . اما آقای «الف» نمی بخشد و راسخانه اعتقاد دارد که تقصیر زنش بوده.

دو ماه پیش ، همزمان با آشنائی من و آقای «الف» ، او یک دوست دختر خارجی گرفت . اجنبی بلوند از خدا بی خبر هم چند روز پیش الف را دور زد و رابطه را فیصله داد . اما آقای «الف» معتقد است که یارو دو قطبی بوده و صد البته نیکیتا هم مقصر است چرا که از وقتی نیکیتا را دیده نتوانسته آنطور که باید به آن اجنبی زبان نفهم نزدیک شود.

دو روز پیش ، من برهنه روبروی آقای «الف» نشسته بودم و او نمی توانست! یعنی خودش و من و خدا هرچه تلاش میکردیم، عضو محترم بی حال تر و سربه زیرتر از قبل به ریش هر سۀ ما می خندید.

آقای «الف» اما می گفت که تقصیر شراب است!!

آنطرف ، اقتصاد مملکت در حال سقوط آزاد بدون چتر به اعماق فاضلابهای تهران است ، آنوقت رئیس جمهورش به جای استفاده از کارشناس اقتصاد و پیاده شدن از خر شیطان ، در مصاحبۀ تلویزیونی می گوید اقتصاد ایران هیچ مشکلی ندارد خیلی هم خوشگل است .

اینطرف ، آقای «الف» بعد از ده سال زندگی در بلاد خارجه ، به جای مراجعه به دکتر و دوا درمان ، هنوز امیدوار است که روزی از این روزها ، روی تختی از این تختها ، معجزه ای عضو محترم را استوار کرده ، و مشت محکمی شود بر دهان همۀ آن زنانی که مقصر بودند و ترکش کردند